Skip to content

ข่าวสาร

CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

เมื่อวันที่ 21 – 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” เพื่อสร้างความพร้อมของ สสว. ในการมุ่งสู่องค์กรยั่งยืน (Sustainable organization) ตลอดจนการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพของ สสว. ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SMEs ในประเทศไทยเพื่อสร้างธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน)… Read More »CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อตอกย้ำและให้ความสำคัญเรื่อง DECARBONIZATION การลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) จัดงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน… Read More »สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS)  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเสวนา ในงานประชุมสุดยอดด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค (Future Energy Asia 2023) เพื่อเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ภายในงาน CBiS ได้รับเกียรติร่วมเสวนาช่วง Strategic Summit Programme หัวข้อ “Formation of Carbon Institute for Sustainability (CBiS)” ซึ่ง ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้อำนวยการ CBiS กล่าวถึงความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงบทบาทของสถาบันฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานนี้ และคุณพินิต ผลวิรุฬห์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ได้กล่าวเสริมถึงบทบาทของมูลนิธิฯ และหน่วยงานเครือข่ายในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของประเทศ ดร.กรินทร์… Read More »สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

งาน อรุณ สรเทศน์ รำลึก 2566 ประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว “โครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” และเสวนาวิชาการหัวข้อ “Carbon Footprint towards Thailand SMEs inclusive growth”

งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้”

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานต่าง ๆ หลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท อีทราน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจัดเสวนาแบบไฮบริด “Towards Sustainable Consumption: เรียนรู้… ปรับพฤติกรรม นำสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสดผ่านทาง… Read More »งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวฯ จุฬาฯ โดยร่วมกับมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร โดยมี ศาสตราจารย์… Read More »การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ จุฬาฯ