Skip to content

คำถามที่พบบ่อย

สถาบันทางคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน มุ่งเน้นการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิศวกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วม โดยริเริ่มจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่

(1) มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ 

(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยการบูรณาการร่วมกันและจัดตั้งเป็น สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดัน SMEs และกระจายโอกาสการเข้าถึงเทรนด์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) และ ความยั่งยืนของโลก ผ่านองค์ความรู้ที่แสดงผลในเชิงปริมาณของ Carbon Footprint

“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” คือ Key words สำคัญในการดำเนินงานของเรา โดยเราจะสนับสนุนให้ SMEs มีความรู้ “ความเข้าใจ” ถึง pain point ที่มีต่อองค์กร และโอกาสที่เกิดขึ้น รวมถึงเข้าใจและเห็นความสำคัญของแนวทางการประเมิน Carbon Footprint หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้องค์กร “เข้าถึง” โดยผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อร่วมประเมิน Carbon footprint ขององค์กร โดยมีผู้เชี่ยวชาญของสถาบันร่วมเป็น Mentor และสนับสนุน ต่อยอดไปสู่การ “พัฒนา” ใน 2 มิติ ได้แก่
(1) การพัฒนาองค์กรจากการดำเนินธุรกิจแบบปกติ (Business as usual) ไปสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นตามเทรนในด้านความยั่งยืน เข้าถึงโอกาสที่จะมาถึงในยุคปัจจุบันและอนาคต
(2) การพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับการสร้าง Decision System Support (DSS) หรือแนวคิดฐานข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ในอนาคต โดยสถาบันฯ เป็นตัวกลางในการพัฒนาให้เกิด Green Economy ในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยสามารถติดตามรายละเอียดการให้บริการของสถาบันได้ทาง

>>  บริการของเรา

ติดต่อกับเราได้โดยตรงผ่านทาง e-mail: contact@cbis.institute