Skip to content

Carbon Institute for Sustainability

งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้”

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานต่าง ๆ หลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท อีทราน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจัดเสวนาแบบไฮบริด “Towards Sustainable Consumption: เรียนรู้… ปรับพฤติกรรม นำสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสดผ่านทาง… Read More »งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้”

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร  (Carbon Footprint of Organization: CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร (CFO) คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร โดยมีการกำหนดขอบเขตการประเมิน 3 ขอบเขต และมักจะคำนวนและแสดงในหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ว่าด้วยเรื่อง.. ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เป็นสารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งสามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่มีความยาวคลื่นเฉพาะที่อยู่ในช่วงความถี่ของรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ และก้อนเมฆ ซึ่งก๊าซแต่ละชนิดก็มีแหล่งกำเนิดหลักและระยะเวลาการคงอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เเตกต่างกัน รวมถึงหน้าที่ของก๊าซเรือนกระจกและการนำไปสู่ “ภาวะโลกร้อน” ที่จะเกิดตามมาด้วย

“The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าเเข่งขันเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วม workshop ออนไลน์ในวันเสาร์เช้าได้ทุกครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งหลักฐานแสดงค่าไฟ โดยสามารถอัพโหลดเป็นใบแสดงค่าไฟ พร้อมกับภาพถ่ายมิเตอร์ใน “วันที่จดเลขอ่าน* (Meter Reading Date)” ซึ่งมีระบุอยู่ในบิลค่าไฟ โดยจะต้องส่งทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม… Read More »“The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

Carbon Neutrality VS Net-zero Emissions

ความแตกต่างระหว่าง Carbon Neutrality และ Net-zero Emissions  “ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” และ “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)” มีหลักการที่คล้ายคลึงกันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ในระดับองค์กร ภูมิภาค ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ทั้งนี้ Carbon Neutrality จะมุ่งเน้นในการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้ปริมาณการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ ในขณะที่ Net-zero Emissions หมายรวมถึงเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ทุกชนิดให้มีปริมาณสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้แนวทางหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นก็มีความแตกต่างกัน โดยที่ Carbon Neutrality สามารถชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon offsets) ด้วยการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ในขณะที่ Net-zero Emissions จะใช้แนวทางการดูดกลับหรือดักจับ ด้วยเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage: CCUS) ที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ… Read More »Carbon Neutrality VS Net-zero Emissions

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้กับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม คณะวิศวฯ จุฬาฯ โดยร่วมกับมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาประสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิทยากร โดยมี ศาสตราจารย์… Read More »การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อเสนอมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของคณะวิศวฯ จุฬาฯ