Skip to content

Carbon Institute for Sustainability

CBiS จัด Workshop “Designing your decarbonized life”

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability : CBiS) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Designing your decarbonized life” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้า Siam Discovery ชั้น 5 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมมากมายตลอด 2 วัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน) ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา (รองผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน) และคุณเหมือนตะวัน อ่อนน้อม พาผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านการเวิร์กชอป เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างสรรค์และแชร์วิธีลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ที่ทำได้ง่าย… Read More »CBiS จัด Workshop “Designing your decarbonized life”

กำหนดการ Workshop “Designing your decarbonized life” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

พบกับกิจกรรมที่จะพาทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์และแชร์วิธีลด Carbon footprint ที่ทำได้ง่าย ๆ ในทุกวัน ต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมในการลด Carbon footprint ภายในองค์กร ไปกับเวิร์กชอปสุดพิเศษ “Designing your decarbonized life” โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจมาสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการลดคาร์บอน เรียนรู้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงร่วมแชร์แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์กับองค์กรชั้นนำอย่างสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat)ไปกับวิทยาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา และคุณเหมือนตะวัน อ่อนน้อม Day 1 : 31 ตุลาคม 2566 วันที่… Read More »กำหนดการ Workshop “Designing your decarbonized life” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

เมื่อวันที่ 21 – 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” เพื่อสร้างความพร้อมของ สสว. ในการมุ่งสู่องค์กรยั่งยืน (Sustainable organization) ตลอดจนการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพของ สสว. ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SMEs ในประเทศไทยเพื่อสร้างธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน)… Read More »CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อตอกย้ำและให้ความสำคัญเรื่อง DECARBONIZATION การลดคาร์บอน ดีต่อเรา ดีต่อโลก เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) จัดงาน “Siam Discovery presents Earth Discovery” No Pollution is the Solution โดยได้รับเกียรติจาก นายเริงชัย คงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน… Read More »สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery 2023

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS)  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเสวนา ในงานประชุมสุดยอดด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค (Future Energy Asia 2023) เพื่อเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ภายในงาน CBiS ได้รับเกียรติร่วมเสวนาช่วง Strategic Summit Programme หัวข้อ “Formation of Carbon Institute for Sustainability (CBiS)” ซึ่ง ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้อำนวยการ CBiS กล่าวถึงความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงบทบาทของสถาบันฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานนี้ และคุณพินิต ผลวิรุฬห์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ได้กล่าวเสริมถึงบทบาทของมูลนิธิฯ และหน่วยงานเครือข่ายในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของประเทศ ดร.กรินทร์… Read More »สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

งาน อรุณ สรเทศน์ รำลึก 2566 ประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดตัว “โครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน” และเสวนาวิชาการหัวข้อ “Carbon Footprint towards Thailand SMEs inclusive growth”

ประชาคมโลกและไทยกับเป้าหมาย Net-zero Emissions

สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีแนวโน้มส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยในปี ค.ศ. 2021 ประเทศที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดในโลก คือ ประเทศจีน รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.90 และ 13.49 ตามลำดับ ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกประเทศทั่วโลก (ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คำนวณจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและอุตสาหกรรม) ซึ่งทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป้าหมายว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2060 และ 2050 ตามลำดับ  ในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2020 อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 0.99 องศาเซลเซียส (อยู่ในช่วง 0.84 – 1.10 องศาเซลเซียส) เทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเด็นเรื่องอุณหภูมิโลกถูกกล่าวถึงในการประชุม COP26 ในปีเดียวกันว่า “เป็นโอกาสสุดท้าย” ในการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำในเรื่องการลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emission) ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2050 สำหรับการประชุม COP27 ในปี 2022 ที่ผ่านมา สาระสำคัญของการประชุมยังคงเน้นย้ำถึงการทำตามคำสัญญารัฐภาคีที่ให้ไว้เมื่อ COP26 ในเรื่องการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนกลุ่มประเทศยากจนในการปรับตัวและเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเน้นย้ำเป้าหมายของข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในมาตรการลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน และเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความพยายามในทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส… Read More »ประชาคมโลกและไทยกับเป้าหมาย Net-zero Emissions

Carbon trade barrier และโอกาสเติบโตในสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

จากการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในช่วงปี ค.ศ. 1933 – 1935 ทำให้เกิดคำว่า New Deal ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงดังกล่าวให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยได้มีการปฏิรูประบบการเงินการธนาคารของสหรัฐใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) New Deal จึงเป็นต้นแบบในการวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซึ่งต่อมาได้มีแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดในการแก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความอย่างยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จึงนำมาสู่คำว่า Green New Deal หรือ Green Deal ที่หลายประเทศนำมาใช้ในการวางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยหลายประเทศได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการพลิกฟื้นและพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green recovery) ที่สร้างสมดุลระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลกับการจำกัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือประเทศมาเลเซียที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยหากเป็นไปตามการคาดการณ์ มาตรการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางและเข้มข้นจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อย่างชัดเจน การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวคิด Green recovery จึงน่าจะช่วยควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการต่อเนื่องในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากการลดลงของกิจกรรมในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสหภาพยุโรป ได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ในปี 2562 เป็นนโยบายการลดและต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรปในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป… Read More »Carbon trade barrier และโอกาสเติบโตในสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ