Skip to content

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สถาบันที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิศวกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม


พันธกิจ

  • ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สร้างฐานข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์ม สําหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกต้องและสามารถใช้อ้างอิงได้
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    ตามหลักวิศวกรรม
  • เสริมสร้างศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากร และบูรณาการความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมองค์กรยั่งยืน
  • จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
  • กระตุ้นการรับรู้ของสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับสังคมไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจทุกระดับสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า

ค่านิยม

C

Co-creative network

สร้างคุณค่าร่วมกันในเครือข่าย

B

Best practice

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

i

Informative platform and Innovative development

สนับสนุนข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม

S

Sustainable future

มุ่งสู่ความยั่งยืน

โครงสร้างสถาบัน

ทีมงาน

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล


รองผู้อำนวยการ

ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา


คณะที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร

คุณ อนุวัตร ประพันธ์


นักวิจัย

ดร.ภัทรศิริ ฟักแก้ว

คุณ ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์

คุณ รัชนัน ชำนาญหมอ

คุณ ณัฐภัทร ภูศรีโสม

คุณ ศิริภัทร ศิริสงคราม

คุณ ธันยภรณ์ มีทรัพย์


Partnership