Skip to content

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

สถาบันที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิศวกรรม ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนานวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนตํ่าและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม


พันธกิจ

  • ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สร้างฐานข้อมูล และพัฒนาแพลตฟอร์ม สําหรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างถูกต้องและสามารถใช้อ้างอิงได้
  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
    ตามหลักวิศวกรรม
  • เสริมสร้างศักยภาพ ความพร้อมของบุคลากร และบูรณาการความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมองค์กรยั่งยืน
  • จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
  • กระตุ้นการรับรู้ของสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับสังคมไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจทุกระดับสู่เศรษฐกิจคาร์บอนตํ่า

ค่านิยม

C

Co-creative network

สร้างคุณค่าร่วมกันในเครือข่าย

B

Best practice

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

i

Informative platform and Innovative development

สนับสนุนข้อมูลและพัฒนานวัตกรรม

S

Sustainable future

มุ่งสู่ความยั่งยืน

โครงสร้างสถาบัน

ทีมงาน

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล


คณะที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร


ฝ่ายประเมินและอบรม

ดร.ภัทรศิริ ฟักแก้ว

รัชนัน ชำนาญหมอ


ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา


ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ภาวินี พงศ์พันธ์พฤทธิ์


Partnership