Skip to content

เกร็ดความรู้

ว่าด้วยเรื่อง.. ก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เป็นสารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ซึ่งสามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่มีความยาวคลื่นเฉพาะที่อยู่ในช่วงความถี่ของรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลก ชั้นบรรยากาศ และก้อนเมฆ ซึ่งก๊าซแต่ละชนิดก็มีแหล่งกำเนิดหลักและระยะเวลาการคงอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เเตกต่างกัน รวมถึงหน้าที่ของก๊าซเรือนกระจกและการนำไปสู่ “ภาวะโลกร้อน” ที่จะเกิดตามมาด้วย