Skip to content

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ร่วมจัดงานนิทรรศการและเสวนาในงาน Future Energy Asia 2023

Print Friendly, PDF & Email

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS)  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเสวนา ในงานประชุมสุดยอดด้านพลังงานชั้นนำของภูมิภาค (Future Energy Asia 2023) เพื่อเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero emissions) ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ณ ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

การเสวนาหัวข้อ “Formation of Carbon Institute for Sustainability (CBiS)”

ภายในงาน CBiS ได้รับเกียรติร่วมเสวนาช่วง Strategic Summit Programme หัวข้อ 
“Formation of Carbon Institute for Sustainability (CBiS)” ซึ่ง ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้อำนวยการ CBiS กล่าวถึงความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ รวมถึงบทบาทของสถาบันฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานนี้ และคุณพินิต ผลวิรุฬห์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ได้กล่าวเสริมถึงบทบาทของมูลนิธิฯ และหน่วยงานเครือข่ายในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของประเทศ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ (Executive Vice President) สายงาน Corporate Strategy and Innovation ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง โอกาสในการเข้าถึงการเงินสีเขียวของภาคธุรกิจและความร่วมมือกับ CBiS สุดท้าย ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายถึงบทบาททางวิชาการและงานวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของภาคการศึกษา รวมถึงแนวทางในการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่สังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของประเทศไทยในอนาคต

เสวนา SMEs Panel Discussion ในหัวข้อ “Decarbonization as a Growth Strategy for SMEs”

นอกจากนี้ CBiS ได้ร่วมจัดเสวนา SMEs Panel Discussion ในหัวข้อ “Decarbonization as a Growth Strategy for SMEs” ณ ห้อง 208 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในงานมีการเสวนาในหัวข้อย่อย 2 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 Accelerating the Transition to a Low-Carbon Economy ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรศรัณย์ มนุอมร ที่ปรึกษาทางเทคนิค Climate Bonds Initiatives (CBI), คุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคุณโอบบุญ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบรรษัทธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

การเสวนาประเด็นที่ 1 Accelerating the Transition to a Low-Carbon Economy

โดยในการเสวนาได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนามาตรฐานทางภาษีคาร์บอนหรือ Carbon taxonomy ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความพร้อมของภาคการธนาคารและการเงินในการสนับสนุนการปรับตัวขององค์กรธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกัน คือการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม และการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฐานในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหากเกิดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง และสามารถทวนสอบได้ นอกจากนี้ ยังได้พูดถึงความสำคัญในการปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจขนาดใหญ่และของโครงการภาครัฐว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน แต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในหลายด้านเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันแต่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การเสวนาประเด็นที่ 2 Empowering SMEs for Decarbonization ได้รับเกียรติจาก คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุด บริษัท เพอร์เพ็ทชวล อินโนเวชั่น จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท พายคาร์บอน จำกัด ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ผู้บริหารสูงสุดและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด คุณเจนจิรา กุลพานิช วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การเสวนาประเด็นที่ 2 Empowering SMEs for Decarbonization

กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งปัจจัยที่บังคับให้มีการดำเนินการ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าในต่างประเทศ หรือความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการดำเนินการ เช่น เงินทุนในหลากหลายรูปแบบสำหรับสนับสนุนโครงการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถสรุปแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับตัวขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ได้แก่ การตั้งเป้าหมายในภาพใหญ่ร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกำหนดมาตรฐานและมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการส่งเสริมให้ทุกองค์กรธุรกิจมีบุคลากรที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูล การอบรมที่เกี่ยวข้อง และแหล่งทุนสนับสนุนในการดำเนินการได้อย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ CBiS ได้ทาง facebook หรือสอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล contact@cbis.institute

Copy link
Powered by Social Snap