Skip to content

บริการของเรา


ประเมินและอบรม

  • การประเมิน CFO ร่วมกับองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในองค์กรร่วมกัน
  • ออกแบบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
  • การวิเคราะห์องค์กรเบื้องต้น (Pre analysis) ในมิติของการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามหลัก ESG ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร
  • การขยายผลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องไปสู่บุคลากรขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการจัดอบรม การทำ workshop ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานหรือลำดับความสำคัญ (Prioritize) โครงการที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร
  • ให้คำปรึกษาด้านนโยบายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลัก ESG การต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การกำหนดหรือวางแบบแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ (strategy) ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ESG และความยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญในการสะท้อนภาพผู้นำองค์กร (Leader) ที่ให้ความสำคัญกับด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • ต่อยอดการดำเนินการด้านความยั่งยืน ด้วยการปิดช่องว่าง (Gap) ที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยง วิจัย และพัฒนา รวมถึงการต่อยอดนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการ การสร้างรูปแบบบริการ (service) ใหม่ ที่ตอบโจทย์เป้าหมายการดำเนินงาน
  • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรม CSR และ CSV การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของหลายองค์กร มักจะดำเนินการผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมผ่านการต่อยอดจากกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการประเมินและอบรม หรือการวิจัยและพัฒนาโครงการ ให้กลายเป็น การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) ได้ นอกจากจะเกิดผลประโยชน์ต่อสังคม องค์กรได้ร่วมการลดการปล่อย Carbon footprint ยังส่งผลไปถึงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

วิจัยและพัฒนาโครงการ

Eco-friendly engineering team working on their solar project


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยสถาบันฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร (Communication) หรือสร้าง Content ที่เหมาะสมกับองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผ่านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม