Skip to content

The saver

งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้”

มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคครัวเรือน โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานต่าง ๆ หลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท อีทราน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมจัดเสวนาแบบไฮบริด “Towards Sustainable Consumption: เรียนรู้… ปรับพฤติกรรม นำสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดสดผ่านทาง… Read More »งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้”

“The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าเเข่งขันเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วม workshop ออนไลน์ในวันเสาร์เช้าได้ทุกครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน 2566 3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งหลักฐานแสดงค่าไฟ โดยสามารถอัพโหลดเป็นใบแสดงค่าไฟ พร้อมกับภาพถ่ายมิเตอร์ใน “วันที่จดเลขอ่าน* (Meter Reading Date)” ซึ่งมีระบุอยู่ในบิลค่าไฟ โดยจะต้องส่งทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม… Read More »“The Saver คิด(ส์)ก่อนใช้” การแข่งขันลดการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน