Skip to content

CBAM

Carbon trade barrier และโอกาสเติบโตในสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

จากการเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจของโลกในช่วงปี ค.ศ. 1933 – 1935 ทำให้เกิดคำว่า New Deal ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในช่วงดังกล่าวให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยได้มีการปฏิรูประบบการเงินการธนาคารของสหรัฐใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาครัฐจะเข้ามามีบทบาทในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) New Deal จึงเป็นต้นแบบในการวางแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซึ่งต่อมาได้มีแนวคิดที่พัฒนาต่อยอดในการแก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความอย่างยั่งยืนโดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จึงนำมาสู่คำว่า Green New Deal หรือ Green Deal ที่หลายประเทศนำมาใช้ในการวางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยหลายประเทศได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดการพลิกฟื้นและพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green recovery) ที่สร้างสมดุลระหว่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลกับการจำกัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือประเทศมาเลเซียที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยหากเป็นไปตามการคาดการณ์ มาตรการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางและเข้มข้นจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อย่างชัดเจน การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแนวคิด Green recovery จึงน่าจะช่วยควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้เป็นไปตามเป้าหมายในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการต่อเนื่องในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากการลดลงของกิจกรรมในช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับสหภาพยุโรป ได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) ในปี 2562 เป็นนโยบายการลดและต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรปในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป… Read More »Carbon trade barrier และโอกาสเติบโตในสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ