Skip to content

Carbon Footprint Organization

CBiS จัด Workshop “Designing your decarbonized life”

สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability : CBiS) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Designing your decarbonized life” ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้า Siam Discovery ชั้น 5 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมมากมายตลอด 2 วัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน) ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา (รองผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน) และคุณเหมือนตะวัน อ่อนน้อม พาผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านการเวิร์กชอป เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างสรรค์และแชร์วิธีลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ที่ทำได้ง่าย… Read More »CBiS จัด Workshop “Designing your decarbonized life”

กำหนดการ Workshop “Designing your decarbonized life” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

พบกับกิจกรรมที่จะพาทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์และแชร์วิธีลด Carbon footprint ที่ทำได้ง่าย ๆ ในทุกวัน ต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมในการลด Carbon footprint ภายในองค์กร ไปกับเวิร์กชอปสุดพิเศษ “Designing your decarbonized life” โดยสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) การอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจมาสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการลดคาร์บอน เรียนรู้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงร่วมแชร์แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์กับองค์กรชั้นนำอย่างสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat)ไปกับวิทยาทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา และคุณเหมือนตะวัน อ่อนน้อม Day 1 : 31 ตุลาคม 2566 วันที่… Read More »กำหนดการ Workshop “Designing your decarbonized life” วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

เมื่อวันที่ 21 – 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” เพื่อสร้างความพร้อมของ สสว. ในการมุ่งสู่องค์กรยั่งยืน (Sustainable organization) ตลอดจนการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพของ สสว. ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SMEs ในประเทศไทยเพื่อสร้างธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน)… Read More »CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร  (Carbon Footprint of Organization: CFO)

คาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร (CFO) คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร โดยมีการกำหนดขอบเขตการประเมิน 3 ขอบเขต และมักจะคำนวนและแสดงในหน่วยของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า