Skip to content

CBiS ร่วมกับ สสว. จัด Workshop การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

Print Friendly, PDF & Email

เมื่อวันที่ 21 – 28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (Carbon Institute for Sustainability: CBiS) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” เพื่อสร้างความพร้อมของ สสว. ในการมุ่งสู่องค์กรยั่งยืน (Sustainable organization) ตลอดจนการรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการนี้มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพของ สสว. ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SMEs ในประเทศไทยเพื่อสร้างธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล (ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน) และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา (รองผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน) เป็นวิทยากรหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และการระดมความคิดเพื่อพัฒนานโยบายสำหรับ Green transformation ของ สสว. และส่งต่อไปยัง SMEs ที่ให้การสนับสนุน

Copy link
Powered by Social Snap