Skip to content

Carbon Neutrality VS Net-zero Emissions

Print Friendly, PDF & Email

ความแตกต่างระหว่าง Carbon Neutrality และ Net-zero Emissions

 “ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” และ “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)” มีหลักการที่คล้ายคลึงกันและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ในระดับองค์กร ภูมิภาค ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ทั้งนี้ Carbon Neutrality จะมุ่งเน้นในการจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2ให้ปริมาณการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ ในขณะที่ Net-zero Emissions หมายรวมถึงเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHGs) ทุกชนิดให้มีปริมาณสุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้แนวทางหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นก็มีความแตกต่างกัน โดยที่ Carbon Neutrality สามารถชดเชยคาร์บอนเครดิต (Carbon offsets) ด้วยการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ในขณะที่ Net-zero Emissions จะใช้แนวทางการดูดกลับหรือดักจับ ด้วยเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage: CCUS) ที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ ดังนั้น ในหลายประเทศจึงประกาศเจตนารมณ์ในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่เร็วกว่าเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ความหมายของ Carbon Neutrality และ Net-zero Emissions

แล้วจะกำหนดเป้าหมายได้อย่างไร ?

ในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ต้องมีการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้พลังงาน (Energy consumption)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)  การเผาไหม้เชื้อเพลิง  ยานพาหนะ  ข้อมูลสถิติประชากร เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม

การกำหนดเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีที่ต้องการลด เพื่อการวางแผนแนวทางในการลด ชดเชย หรือดักจับ จำเป็นต้องมีการคาดการณ์ (Forecast) ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปัจจุบัน การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)  แบบจำลองการถดถอย (Regression Model) การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based simulation) หรือแบบจำลองการเติบโต (Growth model) เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจการวางนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

references:

  • European Parliament. (2023). What is carbon neutrality and how can it be achieved by 2050?. (Online). Available : https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2019/10/story/20190926STO62270/20190926STO62270_en.pdf
  • IEA. (2020). CCUS in Clean Energy Transitions, IEA, Paris. (Online). Available : https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions
  • IPCC, 2018: Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 541-562, doi:10.1017/9781009157940.008.
  • IPCC. Frequently Asked Questions (FAQs). (Online). Available : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/faqs/IPCC_AR6_WGIII_FAQ_Chapter_01.pdf
  • JEFF ST. JOHN. (2021). A State-by-State Model of the US Net-Zero-Carbon Future. (Online). Available : https://www.greentechmedia.com/articles/read/to-zero-carbon-is-preferable-to-reachin
  • National grid. Carbon neutral vs net zero – understanding the difference. (Online). Available : https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/carbon-neutral-vs-net-zero-understanding-difference#:~:text=Net%20zero%20is%20similar%20in,2O)%20and%20other%20hydrofluorocarbons
  • Net Zero Climate. WHAT IS NET ZERO?. (Online). Available : https://netzeroclimate.org/what-is-net-zero
  • Salony Rajbhandari & Bundit Limmeechokchai (2021) Assessment of greenhouse gas mitigation pathways for Thailand towards achievement of the 2°C and 1.5°C Paris Agreement targets, Climate Policy, 21:4, 492-513, DOI: 10.1080/14693062.2020.1857218 
  • United Nations. For a livable climate: Net-zero commitments must be backed by credible action. (Online). Available : https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition

บทความสำหรับการดาวน์โหลด

Copy link
Powered by Social Snap